Photos courtesy of the  Philadelphia International Airport

Photos courtesy of the Philadelphia International Airport

 

Paper Garden

Philadelphia International Airport, Terminal B

December 7, 2013 - August 13, 2014